WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych (m.in. w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną, windykacją należności od członków wspólnoty mieszkaniowej) jak i w kwestiach związanych z uczestnictwem w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w tym przygotowania ich porządku obrad (prace związane ze statutem, regulaminami, analiza bądź przygotowanie  projektów uchwał, itp.). Świadczymy zastępstwo na rzecz wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach sądowych, np. o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały, w sprawach szkód w mieniu właścicieli lokali bądź osób trzecich wyrządzonych z winy Wspólnoty, związanych z ustanowieniem służebności na rzecz gestorów mediów, a także w postępowaniach administracyjnych, np. w spawach uzyskania niezbędnych zezwoleń na użytkowanie posiadanych przez wspólnotę urządzeń. Zajmujemy się ponadto  dochodzeniem praw związanych z rękojmią oraz gwarancją udzieloną przez dewelopera.